Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
08.12.2021

Neauj neziai sevi vajt. Veic HIV testu! (2

Konkurss! Balvu fond 200 eiro! HIV var skart ikvienu no mums. Inficties iespjams jebkurs nedros dzimumattiecbs BEZ PREZERVATVA. Nozmes nav ne dzimumam, ne statusam, ne vecumam. Ir oti svargi emt vr HIV infekcija var ilgstoi slpties, neradot nekdus simptomus, kas autu noprast par ts kltbtni cilvka organism. Proti, HIV inficts cilvks var justies labi gadiem ilgi, pat nenojauot, ka ir vrusa nstjs. Viengais veids, k to noskaidrot HIV tests.

Last vairk ...

08.11.2021

Projekts nosldzies

Projekts "Ja kop darm, jo vairk varam!", kura mris - veicint NVO, kas darbojas HIV profilakses jom, savstarpjo sadarbbu, stiprint kapacitti, mazint izdeganas sindromu, lai sekmgi darbotos HIV profilakses jom, nosldzies. Ir piencis laiks tapt sadarbbas memorandam. Vrds "sadarbba" ietver sev rcbu. Attiecgi ar ms esam apmbas pilni turpintu strdt pie spku apvienoanas, saliedans un kopgu mru, darba uzdevumu izstrdes.

Last vairk ...

11.09.2021

HIV NVO kopsadarbba! (4

Lai sptu veidot vrtgas iniciatvas, kampaas, akcijas, izgltojoas aktivittes u.c., nevalstisks organizcijas biei piedals projektu konkursos, tdjdi cenoties iegt finansjumu ieceru, kas vrstas uz sabiedrbas labbanu, realizanai.

Last vairk ...

14.08.2020

Metodiskais ldzeklis (1

Klj ncis Metodiskais ldzeklis Aktualittes brnu infektoloij, slimbu vadba, diagnostika, terapija un profilakse, kas paredzts primrs aprpes medicnas personlam, kas ikdien strd ar brniem, saskaras ar brnu infekcijas slimbm, to diagnostiku, terapijas izvli un profilaktisko darbu ar brnu vakcinciju. Pilnveidojot zinanas, medicnas personls var realizt veiksmgku komunikciju ar pacientiem un veckiem.

Last vairk ...

14.08.2020

Tlkizgltotju apmcbas (1

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" organizs tlkizgltotju apmcbas projekta Es varu bt, ietekmt un maint! ietvaros. Projekta mris ir sagatavot apmctu un zinou cilvku (vecumposm no 18-35 gadiem) komandu, kas nodotu tlk apgto par HIV-infekcijas profilaksi saviem ldzcilvkiem, tdjdi veicinot pilsonisko atbildbu. Apmcbs tiks izmantots jauns, unikls rks asociatvs krtis "Dialogs par HIV", kas izveidotas projekta laik. Pieteikans ldz 18. augustam.

Last vairk ...

12.07.2020

TDF/3TC aizsargefekts (1

HIV pozitvie pacienti ir mazk jutgi pret Covid-19, ja vii lieto tenofovra (TDF form)/emtricitabna kombinciju, liecina Spnij veikt kohortas ptjuma rezultti.

Last vairk ...

11.07.2020

Invalidittes statuss.Kam un k to pieir?

Slimba pati par sevi nav pamats, lai pieirtu invalidittes statusu. Invalidittes grupas pieiranas pamats ir slimbas izraistie funkcionanas ierobeojumi. Nostjumu uz invalidittes ekspertzi Veselbas un darbspjas ekspertzes rstu valsts komisij izsniedz imenes rsts vai rstjoais rsts. Ja cilvkam ir stabili un neatgriezeniski funkcionanas ierobeojumi, kuru d viena un t pati invalidittes grupa ir bijusi noteikta piecus gadus, tiek pieirta invaliditte uz mu.

Last vairk ...

05.07.2020

Ko nozm stingra izolcija, karantna, paizolcija?

Pieaugot Covid-19 saslimstbai atsevis valsts, turpmk paizolcija bs jievro, atgrieoties no (vai ceojot tranzt caur, ar pie prsans lidosts): Monako, Melnkalnes, Serbijas, Zviedrijas, Luksemburgas, Portugles, Rumnijas, Bulgrijas, Apvienots Karalistes un ehijas.

Last vairk ...

04.07.2020

ans Pols Gotj kuvis par Sidaction vstnieku

Ar o nelaimi saskros, kad ts d mb aizgja mans draugs. Es atceros noraidoo attieksmi, ko skum izjutu slimnc. Tas man radja riebumu, kaut ikviens cilvks varja ar du attieksmi saskarties. Es gribu vrsties pie jaunieiem un mint pievrst viu uzmanbu, jo prk biei vii dom, ka AIDS uz viiem neattiecas, atzina ans Pols Gotj.

Last vairk ...

03.07.2020

Par svanu nakts

Dam zlm svana nakt var izpausties k blakuspardba. Ja nesen ir uzskta jaunu medikamentu lietoana, kam seko pastiprinta svana nakts, ir jkonsultjas ar rstu, kas izrakstja esos zles. Bros, kad ermenis cns ar vrusa vai baktriju izraistu infekciju, paaugstins ar ermea temperatra, kas izraisa pastiprintu svanu, pai nakts. Infekcijas var bt dadas, skot no vieglk prslimojam un veselbai ne tik bstam herpes vrusa ldz pat tuberkulozei un HIV.

Last vairk ...

02.07.2020

Cilvks vai vruss centr?

rvalstu pieredze socil darba, socilo pakalpojumu organizan Covid-19 pandmijas apstkos. Liesmas Oses lekcijas ietvaros uzzinsiet, ar kdm problmm aj laik saskaras citu valstu socilie darbinieki, k s problmas tiek risintas un kdas vartu bt mcbas nkotnei.

Last vairk ...

01.07.2020

Prn Latvij reistrti 295, Igaunij 178, bet Lietuv 151 jauns HIV gadjums

Lai gan 2019. gad Latvij ir reistrts par 31 jaunu HIV gadjumu mazk nek gadu iepriek, tomr Latvij joprojm jau piekto gadu kop 2016. gada saglabjas augstk HIV izplatba Eiropas Savienbas valstu vid, rinot pc jaunatklto HIV gadjumu skaita pret iedzvotju skaitu, liecina Baltijas HIV asocicijas aprini, kas balstti uz Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ES oficilo avotu statistiku.

Last vairk ...

29.06.2020

Katrs septtais nezina

Aptuveni 1,2 miljoni ASV iedzvotju ir inficti ar HIV un katrs septtais no viiem nezina par savu inficanos. T teikts ASV prezidenta Donalda Trampa paziojum, ko sestdien Baltais nams izplatjis Nacionlaj valsts HIV testanas dien.

Last vairk ...

19.06.2020

AGIHAS seminrs rstiem

HIV pacients imenes rsta praks Latvij. Bezmaksas apmcbas primrs aprpes rstiem 23. jlij no plkst. 13.00 ldz plkst. 17.00, norises vieta Latvijas rstu biedrbas telpas, Skolas iel 3, Rg.

Last vairk ...

19.06.2020

Rpes par sevi (vl pirms Covid)

Mti un fakti par HIV saslimanu. Rpes par sevi kop ar dr. Katrnu Puriu-Liberti. Aktulk informcija par HIV popularitti, par HIV pacienta profilu msdiens, par HIV mtiem un sabiedrb valdom stigmm, par inficanos, par drou seksu un seksulo izgltbu, par HIV testanu.

Last vairk ...

25.05.2020

K samazint smanas kaitjumu: 12 patiesbas un mti

Vzi izraisa nevis gadiem ilga smana, bet viena konkrta cigarete. Vien jauk dien tu uzsmji, indes koncentrcija asins, k parasti, palielinjs, bet tiei aj dien indes ietekm vien noteikt n kaut kda iemesla d notika mutcija. na ska nekontroljami dalties, audzjs attsts un galu gal tevi nogalina. Vai joprojm neesi atmetis smanu? Mierini sevi: sak, es zinu prbaudtus veidus, k turpint smt, tau izvairties no plauu va vai smtja gangrnas. Prbaudsim, cik efektvi ir tavi "tautas ldzeki".

Last vairk ...

25.05.2020

Jnij Daugavpil tiks ieviests jauns pakalpojums

Last vairk ...

24.05.2020

23. maija tiesaistes ieraksts

Ideju eneranas darbnca Utilizing Digital Tools for HIV AIDS Prevention. Fragmenti angu valod.

Last vairk ...

23.05.2020

Ldz vakcnai joprojm tlu

18. maij tika atzmta HIV vakcnas diena. Neraugoties uz nozmgiem sasniegumiem, pdj desmitgad veiktie ptjumi nav vainagojuies ar pankumiem droa un efektva HIV ir izsldjusi no rokm. HIV bioloijas ptniekiem joprojm ir tikai problmas.

Last vairk ...

23.05.2020

Krzes laik HIV-biedrbu darbs kuva vl nozmgks

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)