Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Taktikas/Darbbas Katram mrim nosauciet taktikas un darbbas, ko katra no atbalsttju grupm var vislabk izmantot, lai sajustu savu spku.
   

Taktikm un darbbm ir jbt:

 • Politisk momenta un apkrtjs vides kontekst

 • Elastgm un kreatvm

 • Uz specifisku mri vrstm

 • Jgpilnm visiem dalbniekiem

 • Ts jatbalsta noteiktai formai vai varas avotam

 • Ja js esat konfrontcij, vai var rasties negatva reakcija?

 • Ja js neesat konfrontcij, vai js piesaistsiet kda uzmanbu un vai izkustsities no vietas?

Advokcijas taktikas un darbbas var ietvert sev:

 • Ptjumus

 • Seminrus un konferences

 • Paskumus ar Masu informcijas ldzekiem

 • Informjoas akcijas

 • Publiskas noklausans

 • Streikus un demonstrcijas

 • Vltju reistrciju un izgltoanu

 • Apzinguma lmea paaugstinanu

 • Tiesas prasbas

 • Pakautbas sesijas ar oficilm personm

 • Prrunas

 • Lobanu

 • Modeprojektus

 • Atskaites par politikm

 • Aptaujas

 • Reguljoo aktu projektu sagatavoana


Stratija
   

Stratija t ir sistma, kas virza ms izvlties ts darbbas, kas nosaka mru sasnieganai nepiecieamo btbu un virzienus.

Organizatorisks stratijas plnoana paredz noteiktu paskumu ilglaicgu plnoanu. Tas paredz, ka notikumi sekos cits citam vairk vai mazk noteikt krtb. Advokcijas stratijas plnoan oti biei gads prmaias, kuras gandrz nav iespjams paredzt. Ir oti grti paredzt, ko js varsiet prliecint bt jsu pus, bet kur bs jsu oponents. oti biei js varsiet brnties par darbbm, ko var veikt jsu oponenti un jums bs oti tri jrea. Lk, tpc jsu izdzvoanas stratiju komplekt oti svargs instruments ir elastga struktra, kas paredz iespju vajadzbas gadjum tri maint stratiju.

Pats pdjais, ko ms gribtu redzt jsu advokcijas darb, - tas ir plns, kas js ierobeo, tda plna viet, kur emtas vr jsu labks pabas. Skaidra, elastga un, taj pa laik daudzu dalbnieku iesaistoa, tras stratijas mainanas mehnisma esamba ir viens no paiem pastvgkajiem jsu stratisk plna komponentiem.

 • Identificjiet un izvirziet priorittes problmm/jautjumiem, ko jums vajag/js varat risint;

 • Izanalizjiet problmas dzikos iemeslus;

 • Novrtjiet jsu grupas/tkla iespjas risint o(os) jautjumu(-us) saistb ar jsu redzjumu un domm;

 • Izptiet s problmas apkrtjo vidi;

 • Izanalizjiet visas ieinterests puses, kas pozitvi vai negatvi ietekm situciju;

 • Izstrdjiet, vai vl labk izveidojiet, advokcijas stratiju, kura ne tikai vislabkaj veid skar problmas/jautjuma dzikos iemeslus, bet paldz ar bezpaldzgm marginlm grupm apzinties savu varu, ko var izmantot efektvai dalbai visu lmeu lmumu pieemanas proces.

Galvens advokcijas stratijas
    

Biei, lai sasniegtu advokcijas mrus, pilsoi un to organizcijas izmantoo dadu stratiju kombincijas. Visprgi runjot, advokcijas un ietekmes palielinanas stratijas, balstoties uz galveno mri un pamatdarbbu, var tikt sagruptas ses kategorijs, un ts ietver sev sekojoo:

Centrl stratija atbalsttju grupas izveidoana, lai radtu prmaias

T ir advokcijas centrl stratija, bez kuras ms nevaram apgalvot, ka tas, ko ms darm ir advokcija, pc msu pau defincijas. Atbalsttju grupas izveidoanas galvenais mris paldzt cilvkiem sajust savu spku un spju radt vlams prmaias. Veidojot atbalsttju grupas, advokcijas apvienbas un organizcijas nokst savu atbalsttju pakautb un td veid notur valdbu un tos, kas pieem publiskus lmumus, sabiedrbas pakautb. Atbalsttju grupas veidoana notiek, organizjot un mobilizjot tos, ko skar problma/tma, vai kuri ir taj ieinteresti, paaugstinot viu politisko apzingumu, ar mri iesaistt vius darbbu veikan. K centrlajai stratijai ai ir jpastv kop ar jebkuru citu advokcijas stratiju.

Izgltojos stratijas

Galvenais mris iemct un paaugstint kritisko apziu; saisttas ar NVO prasmi izpausties, sniedzot informciju un sadarbojoties, vcot datus, analizjot un attstot alternatvs politikas.

Koopercijas stratijas

Galvenais mris izveidot sadarbbu starp kopienas grupm, valsti un/vai biznesa sektoru inovciju izplatanai, valsts pakalpojumu snieganai un vietjs infrastruktras uzlaboanai.

Prliecinanas stratijas

Galvenais mris informcijas izmantoana, analze un pilsou mobilizcija prmaiu sasnieganai. stratija biei piesaista MIL izmantoanu un lobanu, lai ietekmtu tos, kas pieem politikas, un ietekmtu sabiedrbas viedokli. Spcgas komunikcijas un prrunu veanas iemaas, k ar ciparu izmantoana demonstranai ietekmgm personm, ir s stratijas izmantoanas svargkie momenti.

Pilot- un mode- programmas

Tur, kur grti ietekmt sabiedrisko dienas krtbu, veiksmgi iejaukans no rpuses modei var nodemonstrt valdbai labko problmu atrisinanas veidu. Pilotprogramma var tikt stenota vien vai vairks joms, kur pastv domstarpbas izraiso problma.

Tiesas procesu stratijas

Galvenais mris ekonomisko un socilo prmaiu virzana, izmantojot tieslietu sistmu iestu likumu un lmumu testanai un apstrdanai.

Konfrontcijas stratijas

Galvenais mris tieas darbbas akciju izmantoana, lai izraistu un piesaisttu uzmanbu negatvs politikas sekm un izdartu lielku spiedienu politisko prmaiu d nek to spj citas stratijas. s stratijas var sev ietvert: nevardarbgas un vardarbgas pieejas tieas iedarbbas akcijm.

Labais policists sliktais policists

aj stratij viena no grupm uzemas labs grupas lomu, kura grib sadarboties ar tiem, kas pieem lmumus. Taj pa laik cita grupa uzemas slikts grupas lomu, kura rj un kaunina tos, kas pieem lmumus. Citiem vrdiem pirmie spl lab policista lomu, otrie slikt policista. Ja s divas grupas koordin savas darbbas, tad tm ir jbt oti uzmangm sav sadarbb. Jebkura informcijas noplde par tdu sadarbbu var diskreditt lab policista grupas centienus.