Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

 Sveiks, Draugs! Tu vari lasīt ziņas un informatīvos materiālus par HIV/AIDS un C hepatītu mūsu mājaslapā. Tu vari uzrakstīt vēstuli mums tieši no mājaslapas un ātri saņemt atbildi. Tu vari piezvanīt. Apvienība HIV.LV strādā tieši Tev!
Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var atbalstīt mūs finansiāli, ieskaitot naudu kontā: Biedrība Apvienība HIV.LV, Reģ. Nr. 40008102142, konts Nr. LV55HABA0551013367373, Swedbank AS, HABALV22. Šī nauda tiks izlietota īstenojamu projektu līdzfinansējumam.
 
Laipni lūgti Apvienības HIV.LV mājaslapā!
 

Apvienība dibināta 2006. gada 08. martā, bet 08. maijā Latvijas biedrību un nodibinājumu reģistrā ir ierakstīta kā biedrība. Apvienību dibinājušas vairākas nevalstiskās organizācijas, kā arī dažas privātpersonas. 
 
 

Apvienības misija ir:
Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+
kopienu, gan sabiedrību kopumā.
  

Apvienības vīzija ir:
HIV inficēto pilnvērtīga dzīve sabiedrībā: laba dzīves kvalitāte, vislabākiem standartiem atbilstīga ārstēšana, atbalstošs
sabiedrības noskaņojums. Organizācija nodarbojas tikai ar situācijas monitoringu un izglītošanu. Organizācijas darbību finansē valsts.


Apvienības mērķi ir:

 • Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
 • Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
 • Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.

Apvienības mērķi tiek sasniegti ar sekojošo uzdevumu izpildi:

 • Iesaistīt Apvienības darbībā nevalstiskās organizācijas, kas darbojas HIV/AIDS, C hepatīta un citās saistītās jomās, aktīvas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, iniciatīvas un atbalsta grupas, ieinteresētas fiziskas personas;
 • Piesaistīt līdzekļus Apvienības dalīborganizāciju atbalstam un attīstības veicināšanai;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvistiem; organizēt izglītojošos seminārus;
 • Izstrādāt un realizēt apmācību programmas interešu aizstāvībā citu diagnožu pacientu nevalstisko organizāciju aktīvistiem, dalīties pieredzē advokācijā;
 • Attīstīt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību Latvijā, veicināt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS pašorganizāciju rašanos valstī;
 • Izstrādāt un īstenot projektus, veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu Apvienības darbībai;
 • Izstrādāt un realizēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvības plānu un vidēja termiņa advokācijas stratēģiju;
 • Veikt pacientu ar HIV/AIDS un dubultinfekciju HIV/C hepatīts ārstēšanas un tās pieejamības sabiedrisko uzraudzību;
 • Izstrādāt priekšlikumus nacionālām programmām, rīcības plāniem un veikt to izpildes neatkarīgu uzraudzību;
 • Izstrādāt likumdošanas iniciatīvas;
 • Pārstāvēt dalīborganizācijas un to intereses valsts institūciju dibinātās konsultatīvajās padomēs, starpnozaru komisijās, darba grupās;
 • Nodrošināt un uzturēt informācijas apmaiņu par jaunumiem likumdošanā, ārstēšanā, finansējuma piesaistes iespējām, statistikas datiem, pētījumiem;
 • Sniegt metodisku palīdzību HIV un ar to saistītu infekciju profilakses un ierobežošanas darba organizēšanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā.
 

Jebkura juridiskā vai fiziskā persona var atbalstīt mūs finansiāli, ieskaitot naudu kontā: Biedrība Apvienība HIV.LV, Reģ. Nr. 40008102142, konts Nr. LV55HABA0551013367373, Swedbank AS, HABALV22. Šī nauda tiks izlietota īstenojamu projektu līdzfinansējumam.