Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Leitimitte
  

Leitma darbba t ir tda darbba, kuru neapstrd neviens no spltjiem, kam ir tiesbas un iespjas o darbbu apstrdt. Darbba prstj bt leitma, kad darbbas subjektam jpieliek paas ples, lai aizstvtu savas tiesbas rkoties t, k vi ir rkojies. Leitimitte ir viena no advokcijas darba pamata koncepcijm. Ja NVO pieprasa, lai ierdi un izpildvaras prstvji btu viiem pakauti, viiem jpierda iem ierdiem un izpildvaras prstvjiem savu prasbu leitimitte. Advokcijas grupm vienmr ir jstrd pie savas leitimittes izveidoanas un nostiprinanas.

Pastv divi leitimittes balsti: leitimitte, kas balsts uz darbbu un leitimitte, kas balsts uz cilvkiem.

Leitimitte, kas balsts uz darbbu

Socil taisnguma advokcij leitimitte balsts ne tikai uz pamatotu cilvku grupas vai organizcijas prstvbu. T balsts ar uz leitmu darbbu.

Ir oti svargi zint, ka daas lietas jsu kopien var bt nepopulras, vai ar ts var bt nepopulras tikai skum.

Leitimitte, kas balsts uz cilvkiem

Msu lietas leitimittes noteikana ir tikai daa no msu advokcijas darba leitimittes noteikanas. Otrs msu advokcijas leitimittes balsts ir stipras atbalsttju grupas izveidoana, uz ko var pilnb paauties kampaas norises laik.
   

Uzticamba
   

Uzticambu defin k personas pabu, par kuru ms esam prliecinti un kas ir pelnjusi msu uzticbu. Kad tas attiecas uz advokciju, mums ir jprbauda, cik liel mr msu organizcija vai tkls ir pelnjui uzticbu. Ja js runjat kaut ko oti pareizu, tau jums vl nav izveidojus droas attiecbas ar cilvkiem, vai uzticans jums kaut kdu iemeslu d ir zem jautjuma zmes, tad cilvkiem bs grti pievrst jums uzmanbu, it pai, ja jsu uzticamba kaut kdu iemeslu d ir tikusi negatvi pasniegta. Iekarot uzticambu ir oti grti un nav nozmes teikt, cik viegli to ir pazaudt.
   

Lderi
   

Jebkuriem advokatviem centieniem ir vajadzgi daudzi lderi ar dadm, tau vienai otru papildinom lomm. Tlk sniegtais saraksts piedv divpadsmit jebkuras kampaas, kuras mris ir prmaias, pamatspltjus.

 1. Sapotji Sapotji izvirza mrus, ko neviens nav varjis pat iedomties vai ar nav redzjis to realitti. Sapotji apauba ieskstjuos viedokus par to, kas ir iespjams, izvirza augstus mrus, risk un prvrt priorittes.

 2. Strati Strati atsij ts vzijas daas, ko ir reli sasniegt un izstrd cea karti. Vii paredz rus un rpjas par to, lai darbba paliktu ievirzta pareizaj gultn.

 3. Valsts cilvks Valsts cilvks tur karogu. Ts ir dienas sabiedrisks figras, kas simboliz autoritti, uzticbu un drobu.

 4. Eksperti Eksperti garant, ka visi argumenti un sabiedrisks politikas atzinumi ir pamatoti un argumentti, balstoties uz faktiem. Viiem ir specilas iemaas un zinanas, kas piedod viu pozcijm ticambas sajtu.

 5. Dzirksteles iededzintji Dzirksteles iededzintji ir aitatori. Vii oper rpus tradicionlo politisko (vai citu) vadoo aprindu rmjiem, brvi no vam, kas sasaista iekjos spltjus, vii uzkurina kolektvo apziu un aktvi iesaista ms darbbs.

 6. Iekjie advokti Iekjie advokti izprot politisko procesu, viu uzdevums ietekmt svargks personas, kuras pieem lmumus. Vii biei vien ieem oficilu amatu varas iestds un vii ir tie, kas atver durvis cilvkiem, lai tie vartu piekt im amatam.

 7. Stratiskie komunikatori Stratiskie komunikatori tie ir sabiedrisko skolu skolotji un asa vrda meistari. Vii prveido saretu informciju un pamata koncepcijas spilgtos paziojumos, ko var viegli saprast visplak sabiedrba.

 8. Erudti Erudtiem ir zinanas, iemaas un intereses viss sfrs, tau viiem nav specilo zinanu, lai vartu izpildt specilo lomu. Vii ir lielisks atbalsts, jo spj paldzt vism citm lomm.

 9. Vsturnieki Vsturnieki ir problmas un koalcijas arhivri. Vii saglab vsturi un uztur krtb dokumentciju par visiem nozmgajiem notikumiem/paskumiem, kas bijui darbbas laik.

 10. Virziena celtnieki Virziena celtnieki tie ir klusie varoi, kas nenogurstoi veido plau, daudzveidgu pamatu. Vii ce tiltus pie domstarpbm, apvieno cilvkus, veido telpas, inici jaunas pieejas un samazina cu par ietekmi.

 11. Godgie brokeri Godgie brokeri ir kustbas pamatveidotji, kas ir veiksmgi prruns un konfliktu risinan. Vii spj izplatt informciju starp vism pusm, pie tam skaits, ka vii ir sniegui jums pau galveno.

 12. Kulturlie aktvisti Kulturlie aktvisti tie ir rakstnieki, dzejnieki, mkslinieki un dejotji, kas iedve dzvbu msu kustbai. Ar metaforu un priekstatu paldzbu vii paver mums iespju sajtu un iegremd kultras valstb.

 13. Citi - ... ... ...