Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Prezentcija par ldzestbu eit>>> (Apvienba HIV.LV) 

 

Tikai ldzestba nodroina saikni starp efektvu terapiju un efektvu slimbas kontroli, sekmjot labku pacienta dzves kvalitti.
Materil izmantots raksts: Dr. med. Viesturs ili | Ldzestba  kas t tda un kpc tik svarga? |
Slimbu rstan izmanto medikamentus, kuru iedarbba ir oti efektva tikai tad, ja pacients ir ldzestgs. Ldzestba ir viens no svargkajiem slimbu veiksmgas kontroles faktoriem, kas nozm:
-zu regulru un pareizu lietoanu/ievadanu atbilstoi rsta nordm  katru dienu noteikt laik un apmr, neizlaiot nevienu devu;
-sistemtiskus rsta apmekljumus un regulras prbaudes;
-izpratni par terapijas nozmi un sekm, kdas var rasties, prtraucot rstanu, veicot to nesistemtiski vai patvagi korijot devas un terapijas plnu.
Ldzestgs pacients:
-izprot savu saslimanu un efektvi to kontrol;
-sekmgi sadarbojas ar rstu;
-nepiecieambas gadjum izmanto imenes loceku atbalstu;
-izvairs no kaitgiem faktoriem, t.sk., alergniem;
-ir labi apmcts uztura, fizisks slodzes u.c. jautjumos;
-jtas droi kritisks situcijs;
-pieredz mazku slimbas uzliesmojumu skaitu un bieumu;
-dzvo kvalitatvu un socili, fiziski utt. pilnvrtgu dzvi.
Dieml nepietiekama pacientu ldzestba ir viens no galvenajiem iemesliem, kas btiski trauc teju vai visu hronisku slimbu efektvu kontroli. Dadi ptjumi liecina par atirgu ldzestbas pakpi: robes no 30% ldz 70%. Ldzestbas trkumu rada dadu iemeslu kopums  neregulra zu lietoana un to nepareiza ievadana ir tikai dai no tiem.
Var runt par diviem ldzestbas trkuma veidiem  neapzintu (jeb nejauu) un apzintu (jeb tu). Neapzintu NE-ldzestbu visbiek rada situcija, kad komunikcija starp pacientu un rstu nav bijusi sti skaidra un precza vai pacients bez apzinta nodoma neievro rsta nordjumus un terapijas plnu. Savukrt apzinta NE-ldzestba vrojama tad, ja pacients oti skaidri saprot un apzins, kas un kpc viam jdara, bet dadu motvu vadts t nerkojas  daji vai pilnb.
Pacienti, kuri neapzins savu ldzestbas trkumu, slimbas kontroles prasbas ignor netm  bez skaidra nolka vai nodoma. s neapzints jeb neizgltots NE-ldzestbas biekie cloi ir nepietiekama vai kdaina izpratne par zu lietoanas remu, nepareiza inhalatoru, pilniru, injektoru lietoana, iekgi ieemamo zu nepareiza dinana vai uzdzerana ar idrumu. Dakrt par iemeslu var bt ar aizmrba, aizemtba vai disciplnas trkums. Nereti pacienti pat pc vairkkrtja skaidrojuma, kas jebkuram specilistam ir ieglis galv k skaitmpanti, nevar preczi atkrtot, kas un k viiem jdara. Risinjums  pacientiem jmcs un juzdrkstas rstam droi vaict un vairkas reizes prvaict, kamr viss top skaidrs. Un atbildt uz rsta jautjumu vai sapratt? ar j tikai tad, kad patiem viss ldz skkajai detaai ir izprasts. Gads, ka rsta vai farmaceita nordjumi par konkrto zu lietoanu atiras no lietoanas instrukcij rakstt un pacientam rodas aubas. Td gadjum rsta vai farmaceita nordjumi juzraksta uz instrukcijas lapias un noteikti atkal jkonsultjas ar rstu, kur nozmja zles. 
Apzints jeb gudrs NE-ldzestbas pamat ir prdomts pacienta noliegums gan attiecb pret pau diagnozi, gan terapiju. Ptjumi liecina, ka to var veicint kdaini pacienta priekstati vai piemumi k par pau slimbu (ts smaguma pakpi, ilgumu, cloiem un sekm), t par terapijas ieguvumu un risku attiecbu. o NE-ldzestbas veidu raksturo pacienta tieksme samazint vai nu medikamentu lietoanas bieumu, vai to devas un skaitu ldz, viaprt, atbilstoam vai nepiecieamam apmram. Dai pacienti, protams, mdz ar prtraukt terapiju vispr, uzskatot to par maz iedarbgu, nevajadzgu vai pat kaitgu. da attieksme noved pie t, ka, saska ar dadiem ptjumiem, tikai aptuveni 50% gadjumu hronisko slimbu pacientu lietots medikamentu devas nodroina terapeitisko efektivitti.
Lai ar kdi btu k apzints, t neapzints NE-ldzestbas cloi, skaidrs ir viens  ts rada kdas un neatbilstbu rsta nozmtajam un konkrtajam pacientam nepiecieamajam slimbas kontroles plnam. Jo pat visefektvk terapija nebs iedarbga, ja pacients to lietos nepietiekami vai neatbilstoi savas slimbas optimlai kontrolei.
Tikai ldzestba nodroina saikni starp efektvu terapiju un efektvu slimbas kontroli, sekmjot labku pacienta dzves kvalitti.