Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Lobisti
    

Efektvi socil taisnguma lobisti:

 • Zina, ka lmumus pieemoajos orgnos nav pastvgu draugu un pastvgu ienaidnieku

 • Zina neformlos un formlos procesus, ieskaitot iestu, ar kurm viiem ir saistba, procedras

 • Atrod stiprus atbalsttjus vltajos orgnos organizatoriskiem mriem.

 • Novrt savus ierobeojumus socil taisnguma lobisti reti ietekm vlanas

 • Godgi ievro principus un ir samr elastgi attiecb pret tdm detam k grafiks un darba apjoms.

 • Ir uzticami informcijas avoti, lai iekarotu autoritti un pieeju vajadzgiem cilvkiem.

 • Vienmr ir tkla loceki.

 • Likumdoanas orgnu nesaprotams procedras un politikas padara saprotamas cilvkiem, ko skrui valdbas lmumi.

 • Uzklausa citus, ieskaitot opozciju, ar mri noteikt iespjamas jaunas pieejas.

 • em vr neprognozjamus faktorus. Laba ideja vai prieklikums reizm gst atbalstu visnegaidtkaj veid.

 • Dals savos pankumos ar visiem procesa dalbniekiem.

emiet vr sekojoos punktus, kad js gatavojat savu prezentciju uz lobistu tikanos ar vltu vai ieceltu oficilu personu vai birokrtu:

 • Paveiciet savu mjasdarbu. Prdomjiet, k uzskt tikanos tik pozitvi, cik vien tas iespjams. Prdomjiet, k stdt priek katru cilvku.

 • Fokuss uz kaut ko vienu

 • Nosakiet, ko js gribat lgt tam, kur pieem lmumus. Esiet konkrti.

 • Sav prezentcij esiet si un konkrti.

 • Saprotiet pai, kas var bt par prrunu objektu, bet kas nevar.

 • Piedvjiet cilvkam, kas pieem lmumus, informciju un atbalstu.

 • Visi ir svargi. Katram tikans dalbniekam jspl sava loma.

 • Atstjiet cilvkam, kur pieem lmumus, kaut kdu rakstisku informciju, bet iedodiet to tikai pc jsu mutisks prezentcijas.

K lobt
   

Cilvki, kas pieem lmumus, parasti ir oti aizemti; vius visu laiku apber ar idejm, viedokiem un rekomendcijm gan labm, gan sliktm. Vii saka, ka viiem apkrt ir daudz tdu cilvku k js, kas mina vius ietekmt. Tpc jums ir jbt oti konkrtiem un striktiem, nododot savu ziojumu, k ar jizdom, k tikt sadzirdtiem un saprastiem.

Lielk daa efektvas advokcijas notiek tdu savstarpjo attiecbu vid, kas ir izveidotas ar tiem, kas pieem lmumus, ar ietekmgiem lderiem un citu noteicoo auditoriju. Jo ciekas uzticbas, savstarpj atbalsta un uzticambas saites starp cilvku, kas strd advokcij un auditoriju, jo efektvks bs is cilvks. Pirms js uzskat lobanu, emiet vr sekojoos sous:

Sagatavojiet savu darbbas plnu

 • Sagatavojiet nopietnu piedvjamo prmaiu portfeli

 • Nosakiet konkrtas politikas, kuras vajadztu maint

 • Sazinieties ar domubiedru organizcijm potencilai sadarbbai un atbalstam

 • Noformuljiet prieklikumus un nozmjiet tikanos ar jums vajadzgo cilvku.

Sagatavojiet tdu stratiju, kas aus jums tikt sadzirdtiem un radt izpratni par jautjumu

 • Nosakiet centrlo personu (nosauksim viu A) un tos cilvkus, kas ietekm A.

 • Nosakiet galvens oficils personas, kas simpatiz jsu prieklikumam, un pacentieties to uz viiem izmint, k ar mekljiet pie viiem padomu, k labk ietekmt A.

 • Mekljiet padomu pie ietekmgiem cilvkiem, k ietekmt A

 • Uzaiciniet ietekmgas oficilas personas apmeklt jsu organizciju, lai iepazstintu vias ar savu darbu.

 • Lai radtu labvlgu klimatu saviem prieklikumiem, izmantojiet MIL.

 • Ja jsu prieklikums tiks noraidts, izstrdjiet plnu neparedztiem apstkiem: piemram, prliecint cilvku, kas ieem augstku stvokli nek A, prskatt jsu prieklikumus, vai gaidt, kamr pareizj administrcija aizies un mint no jauna ar viu pcteiem.

Ja jsu prieklikums ir pieemts, esiet konsekventi

 • Ierosiniet, lai piedvto prmaiu stenoanai, likumprojekta komisij tiktu iekauti jsu organizcijas loceki.

 • Piedvjiet jsu organizcijas pakalpojumus k paldzbu oficilajai personai, kas atbilds par prmaiu realizanu.

 • Ja ie formlie prieklikumi tiek noraidti, vienkri saglabjiet neformlu kontaktu.

 • Sekojiet visiem procedras lmeiem ldz tam brdim, kamr politikas prmaias neks par realitti.

 • Neaizmirstiet pateikties visiem, kam ir bijusi pat vismazk saistba ar politikas izmaiu stenoanu ar tiem, kas pretojs sadarbbai: varbt jums nkotn atkal vajadzs viu paldzbu.

 • Nosakiet Ieejas punktus radoi piedomjiet pie t, k js vartu satikties ar jums vajadzgo auditoriju. Vai jums ir kas kopgs, kas paldzs jums saistties ar viiem? Vai varbt ar tiem, ko js pazstat? Piemram, ja jsu draugs apmekl to pau bazncu, ko cilvks, kas pieem lmumus, tad iespjams, jsu draugs vars noorganizt jsu prezentciju baznc.

 • Nozmjiet tikanos Tikans ar tiem, kas pieem lmumus vai ar svargu auditoriju jau pati par sevi ir pirmais sekmgais solis jsu advokcijas mra sasnieganas virzien.

 • Izstiet ielgumus Labkais visprpieemtais veids, k organizt tikanos nostt vstuli, kur paskaidrots, kas ir jsu advokcijas mris un kpc js gribat satikties. Pc tam piezvaniet pa telefonu. Biei notiek t, ka jums piedv satikties nevis ar pau oficilo personu, bet ar kdu no via tata darbiniekiem. Vienmr satiecieties ar tata darbiniekiem un izturieties pret viiem tiei t, k js izturtos pret tiem, kuri pieem lmumus.

 • Uzaiciniet vius apmeklt js Cits ce, k satikties un prliecint cilvkus, - uzaicint vius iepazties ar jsu organizciju vai projektu. Td veid js varsiet pardt viiem, pie k js strdjat un kpc viiem vajadztu js atbalstt. Ja cilvks, kur pieem lmumus, nevars atnkt, parpjaties, lai projekts noktu pie viiem. Paldziet daus jsu atbalsta grupas locekus, kurus skar mint problma, atnkt uz jsu tikanos, td veid js varsiet demonstrt videofilmas un fotogrfijas par jsu projektu.

 • Nododiet ielgumus caur draugiem Ja jums ir draugs vai kolis, kas pazst to, kur pieem lmumus vai via/vias tatu darbinieku, lai jsu draugs nosta vstuli vai piezvana pa telefonu. Ja ielgums pienk no kda, ko cilvks, kur pieem lmumus, jau pazst un kam uzticas, tad rodas lielka ticamba, ka vi/via satiksies ar jums un izrds lielku uzticanos un uzmanbu jautjumam.