Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

 
 
 
 
Biedrība „Apvienība HIV.LV”
 
Statūti
 
1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir “Apvienība HIV.LV”
1.2. Biedrība ir juridisku un fizisku personu apvienība, kas darbojas HIV/AIDS jomā (turpmāk tekstā – Apvienība).
 
2.nodaļa. Apvienības misija, mērķi un uzdevumi.
2.1.  Apvienības misija ir:
Ar HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana visos tās aspektos, interešu aizstāvība, iesaistot gan pašu HIV+ kopienu, gan sabiedrību kopumā.
2.2. Apvienības mērķi ir:
2.2.1. Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvi iesaistoties valsts politikas veidošanā HIV/AIDS jomā, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
2.2.2. Efektivizēt sadarbību ar starptautiskajām organizācijām un tīkliem;
2.2.3. Aizstāvēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, intereses un tiesības, vērsties pret viņu diskrimināciju un veicināt sociālo iekļaušanos;
2.2.4. Veicināt C hepatīta vai citu infekciju ārstēšanas pieejamību cilvēkiem, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvēt viņu intereses.
2.3. Apvienības mērķi tiek sasniegti ar sekojošo uzdevumu izpildi:
2.3.1. Iesaistīt Apvienības darbībā nevalstiskās organizācijas, kas darbojas HIV/AIDS, C hepatīta un citās saistītās jomās, aktīvas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, iniciatīvas un atbalsta grupas, ieinteresētas fiziskas personas;
2.3.2. Piesaistīt līdzekļus Apvienības dalīborganizāciju atbalstam un attīstības veicināšanai;
2.3.3. Izstrādāt un realizēt apmācību programmas cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aktīvistiem; organizēt izglītojošos seminārus;
2.3.4.  Izstrādāt un realizēt apmācību programmas interešu aizstāvībā citu diagnožu pacientu nevalstisko organizāciju aktīvistiem, dalīties pieredzē advokācijā;
2.3.5. Attīstīt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību Latvijā, veicināt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS pašorganizāciju rašanos valstī;
2.3.6. Izstrādāt un īstenot projektus, veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu Apvienības darbībai;
2.3.7. Izstrādāt un realizēt cilvēku, kuri dzīvo ar HIV/AIDS, aizstāvības plānu un vidēja termiņa advokācijas stratēģiju;
2.3.8. Veikt pacientu ar HIV/AIDS un dubultinfekciju HIV/C hepatīts ārstēšanas un tās pieejamības sabiedrisko uzraudzību;
2.3.9. Izstrādāt priekšlikumus nacionālām programmām, rīcības plāniem un veikt to izpildes neatkarīgu uzraudzību;
2.3.10. Izstrādāt likumdošanas iniciatīvas;
2.3.11. Pārstāvēt dalīborganizācijas un to intereses valsts institūciju dibinātās konsultatīvajās padomēs, starpnozaru komisijās, darba grupās;
2.3.12. Nodrošināt un uzturēt informācijas apmaiņu par jaunumiem likumdošanā, ārstēšanā, finansējuma piesaistes iespējām, statistikas datiem, pētījumiem;
2.3.13. Sniegt metodisku palīdzību HIV un ar to saistītu infekciju profilakses un ierobežošanas darba organizēšanā, kā arī projektu pieteikumu sagatavošanā.
 
3. nodaļa. Apvienības darbības termiņš.
3.1. Apvienība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Apvienībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Apvienībā iestājušās organizācijas (juridiskās personas) ir Apvienības kolektīvie biedri (turpmāk tekstā – Biedrs).
4.2. Apvienībā kā Biedrs var iestāties jebkura nevalstiskā organizācija vai fiziska persona, kas atbalsta Apvienības mērķus un uzdevumus, pārstāv iniciatīvas grupas, kuras darbojas HIV/AIDS jomā. Nevalstiskās organizācijas iesniedz valdes lēmumu un noteiktas formas rakstisku pieteikumu; fiziska persona iesniedz tikai pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Apvienības valde.
4.3. Lēmumu par jauna Biedra uzņemšanu Apvienībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pieteicēja pārstāvis un jādod viņam vārds pieteicēja viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.4. Apvienības Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apvienības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Apvienības Biedru var izslēgt no Apvienības bez Biedra paziņojuma par izstāšanos, ar Biedru sapulces lēmumu gadījumos:
4.5.1. ja Biedra darbība atzīta valstī noteiktā kārtībā par antikonstitucionālu vai pretlikumīgu;
4.5.2. ja Biedrs pārstāj darbību un pašlikvidējas;
4.5.3. ja Biedrs darbojas pretēji Apvienības mērķiem un uzdevumiem;
4.5.4. ja Biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus, savus pienākumus un uzņemtās saistības.
4.6. Jautājumu par Apvienības Biedra izslēgšanu bez Biedra paziņojuma par izstāšanos pieņem Biedru sapulce tuvākās sēdes laikā ar divu trešdaļu vairākumu, uzaicinot izslēdzamā Biedra pārstāvi un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra pārstāvja neierašanās nav šķērslis Biedru sapulces lēmuma pieņemšanai. Valdei Biedru sapulces lēmums par Biedra izslēgšanu no Apvienības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam Biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Apvienības Biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Apvienības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
5.1.2. saņemt informāciju par Apvienības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Apvienības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Apvienības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Apvienības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. pilnībā saglabāt savu neatkarību darbībā savu statūtu ietvaros;
5.1.5. brīvi stāties citās apvienībās, tīklos, koalīcijās un padomēs.
5.2. Apvienības Biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Apvienības statūtus un pildīt Biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt Biedra naudu,
5.2.3. aktīvi realizēt Apvienības mērķus un uzdevumus;
5.2.4. ievērot konfidencialitāti, neizpaužot informāciju par citu Biedru statusu;
5.2.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Apvienības reputāciju sabiedrībā.
5.3. Papildus saistības Biedram var noteikt ar Biedru sapulces lēmumu. Nosakot Biedram saistības, kas atšķiras no citu Biedru saistībām, ir nepieciešama šā Biedra piekrišana.
 
6. nodaļa. Apvienības struktūrvienības.
6.1. Apvienība struktūrvienības neveido.
 
7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Apvienības lēmējinstitūcija, kurā piedalās visi Biedri.
7.2. Biedrs var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai Biedrs var pilnvarot kādu pārstāvi pārstāvēt savas intereses Biedru sapulcē. Pilnvara izsniedzama rakstveidā.
7.3. Valde sasauc kārtējo Biedru sapulci divas reizes gadā - katru kārtējo ne vēlāk kā līdz marta (Gada sapulce) un septembra 30. datumam.
7.4. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Apvienības valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Apvienības Biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram Biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Apvienības Biedriem.
7.7. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Apvienības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Biedriem.
7.9. Biedru sapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Biedru sapulces vadītājs. Protokoli tiek nosūtīti visiem Biedriem.
7.10. Visi balsojumi Biedru sapulcē ir atklāti.
7.11. Biedru sapulces ekskluzīvas tiesības:
7.11.1. apstiprināt Apvienības statūtus un grozījumus tajos;
7.11.2. ievēlēt valdi;
7.11.3. lemt par Biedra izslēgšanu no Apvienības bez Biedra paziņojuma par izstāšanos;
7.11.4. ievēlēt revidentu;
7.11.5. apstiprināt Apvienības gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
7.11.6. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju, reorganizāciju un darbības turpināšanu.
 
8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Apvienības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs līdz pieciem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde pati sadala pienākumus valdes locekļu starpā.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Apvienību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet Biedru sapulce var lemt par to arī citādi.
8.6. Apvienības valdi ievēl uz trīs gadiem; valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. Biedru sapulce var nomainīt valdes sastāvu pirms tās pilnvaru beigām “Biedrību un nodibinājumu” likuma un šo Statūtu noteiktajā kārtībā.
8.7. Valde nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi, vada un pārzina Apvienības lietas, pārvalda Apvienības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem.
8.8. Apvienības ikdienas darbu vada valdes priekšsēdētājs.
8.9. Valdes priekšsēdētājs:
8.9.1. nodrošina Biedru sapulces lēmumu izpildi;
8.9.2. kārto izdevumus budžeta ietvaros;
8.9.3. sasauc valdes sēdes ne retāk, kā reizi trijos mēnešos;
8.9.4. sagatavo dokumentus, kas iesniedzami apspriešanai valdē vai Biedru sapulcē;
8.9.5. izlemj ikdienas jautājumus līdztekus citiem valdes locekļiem.
8.10. Valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama visu valdes locekļu vai Biedru sapulces piekrišana.
 
9. nodaļa. Revidents.
9.1. Apvienības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz trīs gadiem.
9.2. Apvienības revidents nevar būt valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Apvienības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Apvienības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Apvienības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Apvienības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Apvienības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
 
10. nodaļa. Biedru nauda
10.1. Apvienības Biedri maksā biedru naudu Biedru sapulces noteiktā apmērā.
 
11. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
11.1. Apvienības līdzekļus veido:
11.1.1. Biedru maksas;
11.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
11.1.3. Biedru un citu juridisko un fizisko personu mērķiemaksas atsevišķu Apvienības mērķu un uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
11.1.4. grantu un projektu līdzekļi;
11.1.5. citi atļauti ienākumi.
11.2. Apvienības līdzekļi tiek novirzīti Apvienības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
11.3. Apvienības līdzekļi tiek izlietoti:
11.3.1. saskaņā ar Biedru sapulces apstiprināto budžetu;
11.3.2. grantu un projektu realizācijai;
11.3.3. ar valdes lēmumu – izdevumu segšanai, kas saistīti ar Apvienības darbības nodrošināšanu;
11.3.4. darbinieku atalgošanai, ja ir Apvienības Biedru sapulces lēmums.
11.4.5. Par Apvienības līdzekļu izmantošanu atbild valde, bet par kontroli – revidents.
 
Statūti pieņemti dibināšanas sapulcē Tukumā, 2006. gada 08. martā.
Statūti papildināti Biedru sapulcē Rīgā, 2007. gada 27. martā.
Statūti papildināti un mainīta Statūtu vairāku punktu redakcija Biedru sapulcē Rīgā, 2014. gada 27. februārī.