Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
112710

Invalidittes statuss.Kam un k to pieir?
Apskatt komentrus (0)


11.07.2020


Labkljbas ministrijas sagatavotais materils.
           
Invalidittes statuss. Kam un k to pieir?
Lai ar dzvojam 21. gadsimt, kad tehnoloiju attstba ir glui fantastiska, cilvka organisms revolucionras izmaias nav piedzvojis. No vienas puses  piemints tehnoloijas padara cilvku dzves kvalitti labku un pat zinm mr aizsarg to, tau no otras  rodas jaunas ldz im nezintas problmas un ibeles, kas cilvkam par labu nenk. 
Tpc, lai k to negribtu, dzv var rasties situcijas, kad sastopamies ar skarbu patiesbu, ka ir raduies nopietni veselbas traucjumi. Tik nopietni, ka ir traucta iekauans sabiedrb, ir kavtas fizisks vai gargs spjas, darbspjas un paaprpe. Tad ir nepiecieamas atbalsts un, iespjams, ir jnosaka invaliditte.

Kad nosaka invaliditti?
Slimba pati par sevi nav pamats, lai pieirtu invalidittes statusu. Invalidittes grupas pieiranas pamats ir slimbas izraistie funkcionanas ierobeojumi. Veicot invalidittes ekspertzi, vrt ar slimbas izraistos funkcionanas ierobeojumus (piemram, ierobeojumus prvietoties, veikt paaprpi u.c.). Katrs gadjums tiek izvrtts individuli un pie vienas un ts paas diagnozes, emot vr konkrtaj gadjum personai esoo funkcionanas ierobeojumu smaguma pakpi, var pieemt lmumu par I, II vai III invalidittes grupas noteikanu, vai ar invaliditti nenoteikt.

Invaliditti var noteikt cilvkiem ar fizisks vai gargs veselbas traucjumiem, kuru d vii ir neprtraukti rstjuies vismaz seus mneus pirms ekspertzes veikanas dienas un ja cilvkam ir raduies stabili funkcionanas traucjumi, ko apliecina medicniski dokumenti. Ja veselbas traucjumi ir oti smagi un ar nelabvlgu prognozi, uz invalidittes ekspertzi, konsultjoties ar savu rstu, var pieteikties ar negaidot seu mneu rstans laiku.

Kas valst nosaka invaliditti?
Latvij invalidittes ekspertzi veic neatkarga, profesionla iestde  Veselbas un darbspjas ekspertzes rstu valsts komisija (VDEVK). Nostjumu uz invalidittes ekspertzi VDEVK izsniedz imenes rsts vai rstjoais rsts. Papildus VDEVK jiesniedz personas iesniegums, funkcionlo spju panovrtjuma anketa un citi medicniskie dokumenti, ja rsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepiecieami ekspertzei. Invalidittes ekspertze ir bezmaksas pakalpojums.  

K nosaka invaliditti?
VDEVK rsti izvrt iesniegtos dokumentus un nosaka, vai invalidittes ekspertzi personai veikt rakstveida proces (bez personas piedalans) vai uzaicint personu uz ekspertzi kltien VDEVK telps. Kltienes ekspertze parasti nepiecieama tad, ja  juzdod papildu jautjumi vai radus neskaidrbas.
Latvij invalidittes noteikanai izmanto Pasaules Veselbas Organizcijas Starptautisks funkcionanas, nespjas un veselbas klasifikcij iekauts kategorijas. Tas nozm, ka tiek vrttas ar cilvka funkcionanas spjas, nevis tikai slimbas diagnoze.
Brniem ar invaliditti ldz 18 gadu vecumam invaliditti nosaka bez iedaljuma grups. Pilngadgm personm invaliditti nosaka grups. I grupa  oti smaga invaliditte - tiek pieirta cilvkiem ar 80 ldz 100 procentu darbspju zaudjumu. II grupa  smaga invaliditte  cilvkiem ar 60 ldz 79 procentu darbspjas zaudjumu. III invalidittes grupa, kuru pieir cilvkiem ar mreni izteiktu invaliditti, kuriem vrojams 25 ldz 59 procentu darbspju zaudjums. 

Uz kdu termiu nosaka invaliditti?
Brniem ldz 18 gadu vecumam invaliditti nosaka uz seiem mneiem, vienu, diviem vai pieciem gadiem. Atsevios gadjumos ar uzreiz uz periodu ldz 18 gadiem.
Cilvkiem no 18 gadu vecuma invaliditti nosaka uz seiem mneiem, vienu, diviem vai pieciem gadiem. Ja cilvkam ir stabili un neatgriezeniski funkcionanas ierobeojumi, kuru d viena un t pati invalidittes grupa ir bijusi noteikta piecus gadus, tiek pieirta invaliditte uz mu.

Ko dart, ja cilvku neapmierina VDEVK lmums?
VDEVK komisijas amatpersonu izdotos administratvos aktus vai faktisko rcbu var apstrdt komisijas vadtjam. Tad lieta tiek skatta un vrtta no jauna. To jau veic citi rsti eksperti. Savukrt, ja ar jaunais vrtjums neapmierina, tad VDEVK vadtja lmumu var prsdzt ties.

Plak par invalidittes noteikanas krtbu var uzzint internet VDEVK mjaslap - http://www.vdeavk.gov.lv/
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA