Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

MK Rīkojuma projekts par LIC likvidāciju
Apskatīt komentārus (0)


21.12.2011


(Rīkojuma projekts ar Anotāciju pieteikts uz 2011. gada 22. decembra Valsts sekretāru sanāksmi, http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40237402)

Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu, ar 2012.gada 1.aprīli izveidot veselības ministra pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi „Slimību profilakses un kontroles centrs” (turpmāk - Slimību profilakses un kontroles centrs).

2. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturto daļu līdz 2012.gadam 1.aprīlim nodot valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” (turpmāk – Infektoloģijas centrs) funkcijas un pārvaldes uzdevumus Slimību profilakses un kontroles centram un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” šādā kārtībā (rezultātā Infektoloģijas centrs beidz pastāvēt):

2.1. Infektoloģijas centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.1.1. Slimību profilakses un kontroles centrs šādās jomās:
2.1.1.1. izstrādāt metodiskos ieteikumus infektoloģijas un epidemioloģiskās drošības jomā, ņemot vērā saslimstības raksturu, kā arī sniegt priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidošanai;

2.1.1.2. nodrošināt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību un monitoringu, statistikas datu apkopošanu par infekcijas slimībām, veikt epidemioloģisko datu analīzi, organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus, plānot, koordinēt un kontrolēt imunizācijas valsts programmas izpildi;

2.1.1.3. sniegt metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām infektoloģijas un epidemioloģiskās drošības jomā;

2.1.1.4. veikt infekcijas slimību specifisko profilaksi un apmācīt speciālistus šajā jomā;

2.1.1.5. nodrošināt sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un citos epidemioloģiskās drošības jautājumos, nodrošināt Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu valstī.

2.1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” šādās jomās:
2.1.2.1. sniegt medicīnisko palīdzību infekcijas slimību slimniekiem;

2.1.2.2. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiski bīstamo infekcijas slimību slimnieku izolēšanu un ārstēšanu;

2.1.2.3. veikt nacionālā references centra funkcijas mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā, organizēt laboratoriju kvalitātes kontroli Latvijā un piedalīties starpvalstu kvalitātes kontroles pasākumos;

2.1.2.4. centralizēti diagnosticēt retāk sastopamās infekcijas slimības un ieviest jaunas, mūsdienīgas tehnoloģijas infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā;
2.1.2.5. uzglabāt imūnbioloģiskos preparātus un sadalīt tos ģimenes ārstu praksēm un citām ārstniecības iestādēm;

2.1.2.6. nodrošināt klīnisko un laboratorisko bāzi pirmsdiploma un pēcdiploma apmācībai infektoloģijā, infekcijas slimību epidemioloģijā un laboratoriskajā diagnostikā.

3. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, ar 2012.gada 1.aprīli nodot šādas Nacionālā veselības dienesta funkcijas  Slimību profilakses un kontroles centram:
3.1. izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par tās prioritātēm;

3.2. iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju;

3.3. veikt sabiedrības veselības monitoringu;

3.4. veikt Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra nacionālā koordinācijas punkta un nacionālā references centra funkcijas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Regulai (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru;

3.5. nodrošināt agrīno brīdināšanas sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām atbilstoši Padomes 2005.gada 10.maija Lēmumam 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām;

3.6. nodrošināt iedzīvotāju genoma valsts reģistra darbību.

4. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu ar 2012.gada 1.aprīli nodot šādas Veselības inspekcijas funkcijas Slimību profilakses un kontroles centram:
4.1. slimību uzraudzība, kā arī tādu vides faktoru uzraudzība, kuri var ietekmēt iedzīvotāju veselību;

4.2. uzraudzīt un koordinēt veselības veicināšanas īstenošanu, arī reģionālajā līmenī;

4.3. veikt kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus atbilstoši prasībām, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula Nr.1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.
5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, ar 2012.gada 1.aprīli nodot šādu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzdevumu  Slimību profilakses un kontroles centram:
5.1. nodrošināt Eiropas Savienības RAS-BICHAT (Bioloģiskā un ķīmiskā terorisma agrīnā brīdināšanas sistēma) sistēmas darbību un kontaktpunkta funkcijas Latvijā;

6. Noteikt, ka Slimību profilakses un kontroles centrs saistībā ar šā rīkojuma 3.punktā minēto funkciju izpildi ir Nacionālā veselības dienesta tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

7. Noteikt, ka Slimību profilakses un kontroles centrs saistībā ar šā rīkojuma 4.punktā minēto funkciju izpildi ir Veselības inspekcijas tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

8. Noteikt, ka Slimību profilakses un kontroles centrs saistībā ar šā rīkojuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildi ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.

9. Ar šā rīkojuma 2., 3., 4. un 5.punktā minēto valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju (likvidāciju) saistītos izdevumus segt no attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

10. Infektoloģijas centram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod dokumentus Latvijas Valsts arhīvā.

11. Veselības ministram nedēļas laikā pēc šā rīkojuma stāšanās spēkā izveidot šā rīkojuma 2., 3., 4. un 5. punktā minēto iestāžu reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai veikt materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, noteikt mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu.
Ministru prezidents                        V.Dombrovskis
Veselības ministre                          I.Circene
20.12.2011 10:07
807
L.Seļakova
laura.selakova@vm.gov.lv, 67876154
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA