Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

 

 
 
 
 

Brora Es neesmu Tev bstams, 2017. gada izdevums /PDF fails/ HIV pozitvajiem ir jdzvo ar pc diagnozes noteikanas. Un ir jprot paskaidrot, kpc HIV pozitvais, bdams ar skaidru prtu, nerada draudus apkrtjiem. Par to, k HIV pozitvi cilvki tiek gal ar o uzdevumu, ms ststm aj bror.

 
Dzve aiz pagrieziena (ne glui pozitvi ststi), biedrbas AGIHAS 2013. gada izdevums (PDF fails)
 

Brora "Ar tevi notika t ..." /PDF fails/ (2015. gada biedrbas "Baltijas HIV asocicija" izdevums ar biedrbas "Apvienba HIV.LV" atbalstu) aj bror tu atradsi informciju un ststus par to, k var inficties, ko dart tlk, k dzvot, kur meklt paldzbu un atbalstu, k lietot zles un par daudz ko citu.
        

Brora HIV terapijas maia un zu rezistence latvieu valod lasiet eit>>> /PDF fails/ HIV infekcijas efektva antiretrovrusu terapija. Ko dart, ja vIrusu slodze atkrtoti paaugstins. Rezistences testana. Terapijas maia blakuspardbu d. Jaunk un eksperimentl rstana. Ieteikumi terapijas maiai.
          

Brora "HIV, grtniecba un sievietes veselba. Rokasgrmata" last eit>>> /PDF fails/ Grmata pacientiem: Grtniecba pie HIV infekcijas. K brns var inficties ar HIV. Mtes veselba. HIV negatvs brns.
        

Brora "Antiretrovrusu terapijas blakuspardbas. To efektva prvaldba" Grmata pacientiem: Primrie jautjumi. K aizsargt organismu. Js un Jsu rsts. Blakuspardbas un ldzestba rstanai. Last broru latvieu valod /PDF fails/
   

Ldzestba: brora pacientiem / Приверженность: брошюра для пациентов eit/здесь>>> /PDF fails/
 

AIDS un psihisk veselba:
1. Mcbu modulis "Ievads HIV/AIDS un psihisks veselbas problm" eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/  
2. Mcbu modulis "Atbalsts cilvkiem pie viu pam vajadzbm, dzvojot ar HIV/AIDS" eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/
3. Mcbu modulis "Atbalsta grupas cilvkiem, kuri dzvo ar HIV/AIDS, un badija atbalsts" eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/
4. Mcbu modulis "Ldzestba un psihisk veselba" eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/
5., 6., 7. Mcbu moduli "Psihiatrija un HIV/AIDS" eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/
Biedrbas "Apvienba HIV.LV" izstrdta programma socilo darbinieku, socilo pedagogu profesionlajai pilnveidei "HIV un mentl veselba" 32 akadmisks stundas (24 astronomisks stundas) - programma ar pielikumiem eit>>> /WinRAR ZIP arhva fails/ Programmas: 21 akadmisk stunda (16 astronomisks stundas) eit>>> /Word fails/ 10 akadmisks stundas (8 astronomisks stundas) eit>>> /Word fails/ 
  

Ja tu esi izlmis uzskt lietot zles, tad droi vien esi dzirdjis, ka ir jbt ldzestgam. Ko tas nozm, cik tas ir svargi un kas tev var trauct bt ldzestgam? Lasi par to eit>>> /PDF fails/ 
    

C HEPATTS: Brora cilvkiem, kuri testjas uz C hepatta antivielm / ГЕПАТИТ C: брошюра тестирующимся на антитела к гепатиту С eit>>> /PDF fails/ Vsturiska redakcija - ar pegiltajiem interferoniem kop 2018. gada hronisko C hepattu rst tikai brniem, bet peauguos rst tikai ar perorlajaiem medikamentiem.
 

Par saldznoi droajiem pameniem ieemt brnu diskordantajos pros, kuros viens no partneriem ir inficts ar HIV, bet otrs nav, lasiet eit: Brna ieemana diskordantajos pros  
 

Brora MAN NOZMTS EFAVIRENZS... REKOMENDCIJAS PACIENTIEM eit>>> /PDF fails/
    

Rekomendcijas pacientiem ar HIV un C hepattu: testana, rstana, atbalsts. Grmata infictajiem ar HIV/HCV un rstniecbas personm vieglaj valod. Lasiet eit ... /PDF fails/ Vsturiska redakcija - ar pegiltajiem interferoniem kop 2018. gada hronisko C hepattu rst tikai brniem, bet peauguos rst tikai ar perorlajaiem medikamentiem.
 

Iepazans ar kombinto antiretrovrusu terapiju. Grmata infictajiem ar HIV un rstniecbas personm vieglaj valod. Lasiet eit ... /PDF fails/
 

HIV INFICTA CILVKA CEVEDIS

Biek uzdotie jautjumi par metadonu un/vai buprenorfnu Lasiet eit>>> /ANO Narkotiku un Noziedzbas Biroja materils/ /Word fails/
 

Rcba pc saskares ar citas personas asinm vai organisma idrumiem eit>>>  /Word fails/
 

TU TAU ESI DZIRDJIS PAR HIV UN AIDS? JA TU NEESI INFICTS, NEDOM, KA TAS TEVI NESKAR!
 

Racionlas farmakoterapijas rekomendcijas no valsts budeta ldzekiem apmakstai antiretrovirlai terapijai HIV/AIDS infekcijas rstanai Latvij eit>>> /PDF fails/ Vsturiska 2009. gada novembra redakcija.

Hipertermija Latvij netraucta, Eirop cilvkam bstama is raksts ir saglabts msu mjas lap, k brdinjums pacientiem. Ar 2008. gada februri Latvij ir aizliegts rstt HIV, C hepattu un citas ldzgas slimbas ar hipertermiju.